Adalet Bakanlığı Sürekli İşçileri Özlük Hakları İşlemleri

Adalet Bakanlığı Sürekli İşçileri Özlük Hakları İşlemleri
0

Adalet Bakanlığında Görevli Sürekli İşçilerin Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığında görevli sürekli işçilerin özlük haklarının yürütülmesi ile ilgili yazısını Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdi. Söz konusu yazıda özlük işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği, disiplin işlemleri, izin işlemleri gibi konulara yer verildi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Sürekli İşçilerin Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yazısı

Bakanlığımızda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen personel hakkında özlük işlemlerinin hangi birim tarafından yerine getirileceği, disiplin işlemlerinin nasıl yapılacağı, hangi mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, emeklilik ve nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı hususlarında bir kısım adalet komisyonu başkanlıklarınca tereddüde düşülerek Genel Müdürlüğümüzden görüş talep edilmiş ve Genel Müdürlüğümüzce de ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına görüş verilmişti.

Bu bağlamda;

Genel Müdürlüğümüzce anılan konularda uygulama birliğinin sağlanması, anılan personelin mağduriyet yaşamaması ve işlerin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için yeniden değerlendirme yapılarak tereddüte konu hususların tüm teşkilata duyurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda; daha önce verilen Genel Müdürlüğümüz görüşleri de dikkate alınarak anılan personelle ilgili görüşümüz aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Bu itibarla;

1-) Her ne kadar önceki görüşlerimizde sürekli işçilerin özlük ve mali hakları bakımından İdari İşler Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olduğu belirtilmiş ise de; bu görüşümüzden sarfı nazar edilmiş olup,
a) Sürekli işçilerin özlük ve mali haklarına ilişkin iş ve işlemlerin adalet komisyonları başkanlıklarınca yerine getirilmesi,
b) Anılan personelin diğer hususlar yönünden, atamaları komisyonlarca teklif edilen ancak Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan personel gibi değerlendirilmesi,

2-) Sürekli işçiler İş Kanunu hükümlerine tabi olduğundan haklarında 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması,

3-) Sürekli işçilerin disiplin işlemlerinin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde düzenleme bulunması halinde sözleşme hükümlerine göre, söz konusu sözleşmelerde düzenleme yapılmaması halinde ise 4857 sayılı İş Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi,

4-) Adalet Bakanlığı Sürekli işçileri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen şartları taşıdıkları sürece atandıkları adliyede çalışması gerektiği, dolayısıyla nakillerinin mümkün bulunmadığı,

5-) Sürekli işçilerin emeklilik işlemlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi,

6-) Adalet Bakanlığı Sürekli işçileri ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının ise ekte gönderilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 09/05/2018 tarih ve 36162 sayılı yazısı ve eki toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir