Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı
0

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı yayımlandı. Söz konusu ilan ile 59 adet Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı ilan detayları aşağıda yer almaktadır. 

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN
YARDIMCISI ALINACAKTIR
Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 59 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Bölüm ve Kadro Sayısı


1 İKTİSAT 20
2 İŞLETME 13
3 KAMU YÖNETİMİ 3
4 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2
5 HUKUK 4
6 SOSYOLOJİ 2
7 İSTATİSTİK 3
8 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2
9 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2
10 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 7
11 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1

TOPLAM 59 Uzman Yardımcısı


1) Sınava Katılma Şartları:


Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma
şartlarını haiz olması,
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sosyoloji, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35)
yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 ve daha sonra doğmuş olmak),
ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş
yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması
veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz
2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup,
bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;
İKTİSAT alanı için KPSSP14 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 400 aday
İŞLETME alanı için KPSSP24 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 260 aday
KAMU YÖNETİMİ alanı için KPSSP29 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday
ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için KPSSP34 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
HUKUK alanı için KPSSP4 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
SOSYOLOJİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
İSTATİSTİK alanı için KPSSP12 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 60 aday
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 140 aday
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanı için KPSSP1 puan türünden 70 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar
da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi
18/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı İstenen Belgeler

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav
Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
b) KPSS sonuç belgesini,
c) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini,
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini,
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
e) Askerlik durum beyanını (erkek adaylar için),
f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini tarayarak
sisteme yüklemeleri ve 21/10/2019 tarihinden itibaren 04/11/2019 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav


Yazılı sınav 08/12/2019 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 29/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.


Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sorular adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını içeren konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat şeklinde olacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.


Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı


Sözlü sınav tarihi www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.


Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere
açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.


Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Değerlendirme ve Atama


Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.


Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların
adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar
müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00/52 15/52 19/52 45/52 85
Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr
Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir