Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı
0

Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Kırıkkale Üniversitesi 46 Adet sözleşmeli personel ilanı yayımladı. İşte sözleşmeli personel ilanı için İlan Metni;

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN

TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2’nci maddesinin (B) fıkrasına göre Lisans düzeyi için 2018 KPSS(B) grubu, Ön Lisans ve Lise düzeyi için 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel ilanı

SIRA

NO

UNVANI KADRO

SAYISI

ÖĞRENİM

DURUMU

ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 28 Lisans Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2 Hemşire 2 Lise Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak, daha önce herhangi bir Üniversite hastanesinde çalışmış olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde kullanılan İzokinetik Cihazı veya Robotik Yürüme Cihazından en az birinden olmak üzere kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak,
3 Diğer Sağlık Personeli 3 Ön lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
4 Diğer Sağlık Personeli 2 Ön lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, daha önce herhangi bir Üniversite hastanesinde çalışmış olmak, en az 5 yıl Klinik Biyokimya Laboratuvarında çalışmış olduğunu belgelendirmek, Kan Merkezi Cihazları, Klinik Biyokimya Cihazları (otoanalizör, otomatik idrar analizörü, hormon ve otomatik mikroeliza cihazlarının her birinden olmak üzere en az bir marka ve model için) kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak.
5 Diğer Sağlık Personeli 1 Ön Lisans Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak, daha önce herhangi bir Üniversite hastanesinde çalışmış olmak, en az 5 yıl Metabolizma Laboratuvarında çalışmış olduğunu belgelendirmek, Aminoasit analizörü ve Kromotografik cihazlarının her birinden olmak üzere en az bir marka ve model için programın kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak,
6 Ebelik 10 Lisans Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü/ programı 4 yıllık lisans mezunu olmak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI İÇİN ARANACAK GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5’inci maddesi; “Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.“

Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P93,Lise mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu P94 puanı esas alınacaktır,

Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI İÇİN İSTENEN BELGELER

Dilekçe

Özgeçmiş

Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ya da E-Devlet üzerinden alınan Mezuniyet Belgesi (Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesinin verilmesi durumunda aslı görülmek kaydıyla fotokopisi Kurumumuzca onaylanarak kabul edilecektir.)

Erkek Adaylar için; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi )

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

KPSS sınav sonuç belgesi (çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)

Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge (4/A, 4/B, 4/C, 4/D)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

sözleşmeli personel ilanı yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ( mesai saati bitimine kadar), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın www.tipfakultesi.kku.edu.tr sayfasından temin edilecek “Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak istenilen belgeler ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi başvuru süresinin bitimine müteakip 10 gün içerisinde www.tipfakultesi.kku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca sözlü yada yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Alınmaya hak kazananlardan müracaat etmemeleri yada aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde belirlenen yedek listeden en yüksek puandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48/(A)-8’inci maddesine eklenmiş olan “Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince, güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

NOT: Sözleşmeli personel ilanı için Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, sözleşmeleri imzalanarak atamaları yapılmış olsa bile atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir