Disiplin Cezalarına İtiraz

Uyarma ve Kınama Cezalarına İtirazlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası idarenin her türlü eylemine yargı yolunu açık tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre memurlara savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilememektedir.

Gündem 29.10.2018, 15:59 29.10.2018, 15:59
2
Disiplin Cezalarına İtiraz

Uyarma ve Kınama Cezalarına İtirazlar


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası idarenin her türlü eylemine yargı yolunu açık tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre memurlara savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilememektedir. Anayasamızda  uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezalarının yargı yolundan muaf tutulamayacağı belirtilmekteydi. Bu durum disiplin amirlerince uyarma ve kınama cezası uygulamalarını keyfi hale dönüştürmekteydi. Uyarma ve Kınama cezalarının hukukiliği sıkça sorgulanmaktaydı. Bir çok memurun gizli sicil bilgileri, bu keyfi uygulamalar nedeniyle olumsuz olarak işlenmiştir. Daha sonra yapılan bir değişiklik ile tüm disiplin cezaları için yargı yolu açılmıştır. Amir keyfi uyarma ve kınama cezası verme işlemlerinden kaçınmıştır. Peki disiplin cezalarına itiraz nasıl yapılmaktadır.

Disiplin Cezasına İtiraz Süreci, Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıl Yapılır?


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Devletin, kendi işlem ve fiillerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ya da merciilere, ne kadar süre içinde başvurması gerektiğini bildirmesini zorunlu kılmıştır. Bu hükme göre, idari makamlarca verilen disiplin cezalarına karşı itirazların hangi makama ve ne kadar sürede yapılması gerektiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135. Maddesinde;

"Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.


İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.


İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.


İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.


Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir"


hükümleri yer almaktadır.


Söz konusu hükme göre disiplin cezalarına itiraz disiplin kurullarına, kararın ilgililere tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılmaktadır. Her kurumun sıralı amirler cetveli, disiplin amirleri, kurumlarca düzenlenen disiplin yönetmeliğinde belirtilmiştir. İlgili kişi itiraz dilekçesi ve karar ile disiplin kurullarına başvuruda bulunabilir. Disiplin kurulu, söz konusu kararı değerlendirmeye alır. Disiplin cezasını tamamen kaldırabilir, hafifletebilir veya aynı şekilde onanmasına karar verebilir. Disiplin kurullarının kararı sonucunda ise memur yargı yoluna başvurarak, durumu idare mahkemesine intikal ettirebilir.


Tüm disiplin cezalarına karşı özellikle Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İtirazlar yargı yoluna açılması herkesin adil yargılanma hakkına sahip olması gerektiğinin bir sonucudur. Hatta bundan da öte, uyarma ve kınama cezalarının daha önce yargı yolundan muaf tutulması bahsettiğimiz gibi keyfi uygulamalara, hukuk dışı uygulamalara neden olduğundan, bu tür cezalara yargı yolunun açılması adaletin bir sonucudur.


 

Yorumlar (0)